За нас

Е национален център за изследователска и развойна дейност, съвети и обучение в областта на почвознанието, механизацията, хидромелиорациите и защитатата на растенията. 
Институтът работи в три основни изследователски направления:

      ПОЧВОЗНАНИЕ  

     МЕХАНИЗАЦИЯ И ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ

     РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Отделните научни направления са разположени съответно

Направление:

"Почвознание" - 1331 София, ул. Шосе Банкя 7;

"Механизация и хидромелиорации" - 1331 София, ул. Шосе Банкя 3;

"Защита на растенията" - гр. Костинброд.


ИПАЗР “Н. Пушкаров” изпълнява държавната аграрна политика на ССА в областта на почвознанието, хидромелиорациите, механизацията, и защита на растенията  в съответствие с общата селскостопанска политика на Европейския съюз като извършва:

1. Фундаментални изследвания по проблеми от предмета на дейност на Института;
2. Стратегически изследвания, свързани със значими национални и международни стопански, екологични и икономически проблеми;
3. Разработване  на прогнози и стратегии, научно-приложни и приложни разработки;
4. Подготовка и обучение на докторанти за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по научните специалности утвърдени от Националната агенция за оценяване и акредитация при условията и по реда на Закона за висшето образование;
5. Методическа, техническа и консултантска помощ на земеделските производители и специалисти и производителите на земеделски машини;
6. Проучвателни, проектантски, експертни и инженерингови услуги;
7. Следдипломна квалификация и продължаващо обучение на специалисти по основните направления на дейността на института;
8. Изграждане на пилотни обекти за демонстрация и обучение по проблеми от дейността на Института;
9. Оказване на помощ за изготвяне на инвестиционни и други проекти за кредити и субсидии от национални и международни фондове и програми.