ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на оборудване за анализ на химични елементи в почви, води и растителна продукция” в 2 (две) обособени позиции

ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Разяснение по условията на обществената поръчка

2. Съобщение за промяна на сроковете

3. Ново съобщение за промяна на сроковете

4. Разяснение по условията на обществената поръчка (допълнение)

5. Съобщение за отваряне на ценовите предложения


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на физическа охрана и охрана със СОТ на сгради и обекти на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията Никола Пушкаров "

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ - допълнение

1. Разяснение еЕДОПР

2. espd-response_75_3

3. Протокол АОП Охрана 2020

4. Съобщение за отваряне на ценовите предложения

5. Доклад на комисия ОП Охрана 2020

6. Протокол охрана 09.03.2020-1

7. Решение ОП охрана 2020


ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА чл.18, ал.1, т. 12  от ЗОП -

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ  С ПРЕДМЕТ:

 

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

1. РАЯСНЕНИЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ИПАЗР-1 22.11.2019 г. (7)

2. espd-response (75) (3)

3. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

4. ДОКЛАД ОП ток 2020 г.

5. ПРОТОКОЛ OП ток 2020 г.

6. РЕШЕНИЕ ОП ток 2020 г.

7. Договор за възлагане на обществена поръчка

8. Обявление за възложена поръчка

 


ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ" С ПРЕДМЕТ:

 

„Извършване на физическа охрана и охрана със СОТ на сгради и обекти на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията Никола Пушкаров "

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

 


ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА чл.18, ал.1, т. 12  от ЗОП -

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ  С ПРЕДМЕТ:

 

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”. 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

  1. Разяснения по обществена поръчка с предмет: "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на ИПАЗР "Н. Пушкаров"

  2. РАЯСНЕНИЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ИПАЗР-1 22.11.2019 г (1)
  3. espd-response

                                                  ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА