АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ

Материалите за процедурата са публикувани на 21.07.2020 г.

 

Гл. ас. д-р Гергана Славова Кунчева.

Конкурс за ДОЦЕНТ по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея), обявен в ДВ бр.05/17.01.2020 година за нуждите на ИПАЗР ”Н. Пушкаров”.

Заключително заседание на Научното жури - 17.08.2020 година, от 11,00 часа, в зала “Проф. И. Гърбучев”.

Научно жури

Проф. д-р Светла Симеонова Русева

 

Рецензия бг.

Рецензия англ.

Проф. дн Тодор Симеонов Кертиков

 

Рецензия бг.

Рецензия англ.

Проф. дн Иван Ценов Маринов

 

Становище бг.

Становище англ.

Проф. д-р Мартин Димитров Банов

 

Становище бг.

Становище англ.

Проф. д-р Иван Георгиев Манолов

 

Становище бг.

Становище англ.

Проф. д-р Светла Стоянова Костадинова

Становище бг.

Становище англ.

Доц. д-р Милена Стоянова Керчева -

председател

Становище бг.

Становище англ.

Резюмета на материалите за рецензиране

Приноси


        На 13.02.2020 г., от 11,00 ч., в ИПАЗР „Н. Пушкаров”, зала „Проф. Иван Гърбучев”, Шосе Банкя №7, София, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен ДОКТОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Агрохимия, на Димка Стефанова Иванова.

       Научен ръководител – доц. д-р Здравка Благова Петкова.

       Тема на дисертацият: „Агрономическа оценка на нови органични торове и биоактиватори с оглед на приложението им в земеделието“.

Научно жури

Проф. д-р Иванка Георгиева Митова- председател на журито

 

рецензия

Доц. д-р Маргарита Тодорова Николова

 

рецензия

Проф. д-р Иван Дянков Пачев

 

становище

Проф. д-р Иван Георгиев Манолов

 

становище

 

Доц. д-р Здравка Благова Петкова

становище

 

                                                                               

                                                                                  Автореферат

 

                                               Материалите за процедурата са публикувани на 21.01.2020 г.

 

 С.П./НПКНДМС


       На 28.11.2019 г., от 10,30 ч., в ИПАЗР „Н. Пушкаров”, зала „Проф. Иван Гърбучев”, Шосе Банкя №7, София, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен ДОКТОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Общо земеделие, на Мирослав Пламенов Иванов.

       Научни ръководители: проф. д-р Иван Димитров Спасов и доц. д-р Христина Борисова Георгиева от ОСПЗ – Пазарджик.

       Тема на дисертацията: „Проучване на комплекс от агротехнически решения за зърнени култури при поливни условия”.

 

 

 

Научно жури

Проф. д-р Иван Стоянов Жалнов

 

рецензия

Проф. д-р Павел Асенов Стоянов

 

рецензия

Доц. д-р Дафина Тодорова Николова

- председател на журито

 

становище

Доц. д-р Васил Николов Базитов

становище

 

Проф. д-р Иван Димитров Спасов

 

становище

 

                                                                         

                                                                          Автореферат

 

                                            Материалите за процедурата са публикувани на 06.11. 2019 г.

 

С.П./НПКНДМС